Unang Pahina

Dito magsisimula ang orihinal na teksto

update:March 30, 2023

Tagalog

 

Tungkol sa bakuna sa coronavirus

Paalala para sa lahat ng magulang ukol sa COVID-19 vaccine ng batang nasa 5-11 taong gulang(PDF:156KB)

Paalala ukol sa Pagbabakuna ng COVID-19 vaccine (1-3 dosis)<Sa magulang ng mga batang 6 na buwan - 4 taong gulang>(PDF:80KB)

Paalala ukol sa dagdag na Pagbabakuna mabisang panguntra sa Omicron variant(PDF:94KB)

Paalala ukol Dagdag na Pagbabakuna (Sa magulang ng mga batang 5-11 taong gulang)(PDF:76KB)

Patungkol sa Dagdag na Pagbabakuna (COVID-19 vaccine Pang-apat na dosis)(PDF:68KB)

Mga tagubilin para sa bakuna sa COVID-19 para sa tagapangalaga ng batang nasa 5-11 taong gulang(PDF:59KB)

Patungkol sa Dagdag na Pagbabakuna (COVID-19 vaccine Pangatlong dosis)(PDF:233KB)

Konsultasyon tungkol sa side-effects ng bakuna

Komunsulta sa pinagbakunahang Ospital o Ospital na laging pinupuntahan kapag may napansin na nakakabahalang bagay tulad ng sumusunod matapos magpabakuna.

Pamamaga at malalang pananakit ng bahaging tinurukan  Labis na Kapaguran
Pananakit ng ulo at katawan Panlalamig/Panginginig ng katawan  Lagnat
Maliban sa ospital,maaari din komunsulta sa pamamagitan ng pagtawag sa tanggapan sa ibaba.
Makakapagkonsulta sa 17 na dayuhang wika tulad ng Pilipino,Portuguese,English,Vietnamese,Chinese.

Shizuoka COVID-19 vaccine Side-effects and Reactions Consultation Services (Shizuoka-ken Shingata Corona Uirusu Wakuchin Sesshu Fukuhanno Sodan Madoguchi)

TEL:050-5445-2369 

Resepsyon:9:00am~10:00pm Araw-araw

Kapag may hinala ng pagkakahawa sa COVID-19 

Tumawag sa numero sa ibaba kung masama ang pakiramdam at may hinala ng COVID-19.
Makakapagkonsulta sa 19 na dayuhang wika tulad ng Tagalog,Portuguese,Spanish,English,Vietnamese,Chinese atbp.

COVID-19 Multilingual Consultation Hotline

TEL:0120-997-479  

Resepsyon:Araw-araw 24 oras

Paunawa ukol sa bakuna sa coronavirus(PDF:312KB)

Mga tagubilin para sa bakuna sa coronavirus(PDF:98KB)

Form ng paunang medikal na pagsusuri para sa bakuna sa coronavirus(PDF:71KB)

COVID-19 vaccine Couponng Bakuna・Katibayan ng Pagpapabakuna(PDF:112KB)

Paraan ng pagpapareserba mula sa reservation website(PDF:425KB)

Aplikasyon ng 60 taong gulang pababa at mayroong kronikong kundisyong medikal na unang mabibigyan ng bakuna
(PDF:105KB)

Sertipiko ng Pagbabakuna (vaccine passport)(PDF:44KB)

For inquiries, please call the number below.  

Japanese/ English/ Portuguese…Yaizu City Vaccine Call Center TEL:050-5491-1249 

Tagalog/Vietnamese/Chinese/Spanish/Myanmar/Indonesian/Korean/Nepalese/Sinhala/Thai/Mongolian/Khmer/French/German/Italian/Russian/Malay…Yaizu City Multilingual Consultation Services for Vaccines TEL:092-687-3126

Maligayang Pagdating sa Siyudad ng Yaizu

Ang Pagtira sa Siyudad ng Yaizu

Mga Balita ukol Siyudad ng Yaizu

Aplikasyon ng Mynapoint(PDF:45KB)

Paalala tungkol sa New Coronavirus(PDF:124KB)

Ukol sa koresponde para sa bagong Corona Virus(PDF:36KB)

 Ang mga makakatulong na impormasyon

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.