Unang Pahina

Dito magsisimula ang orihinal na teksto

update:August 9, 2022

Tagalog

Tungkol sa bakuna sa coronavirus

Patungkol sa Dagdag na Pagbabakuna (COVID-19 vaccine Pang-apat na dosis)(PDF:68KB)

Mga tagubilin para sa bakuna sa COVID-19 para sa tagapangalaga ng batang nasa 5-11 taong gulang(PDF:59KB)

Patungkol sa Dagdag na Pagbabakuna (COVID-19 vaccine Pangatlong dosis)(PDF:233KB)

Iskedyul ng pagbabakuna

Upang masiguro ang maayos na pagkuha ng reserbasyon ng nagnanais magpabakuna,tiniyak namin na may sapat na suplay ng bakuna bago pinadala ang vaccination voucher sa karapatdapat makatanggap.Sa mga nais magpabakuna hintayin matanggap ang 「Vaccination voucher:sesshuken」.
Magpareserba kapag natanggap ang vaccination voucher.

Naaangkop Vaccination voucher Pagtanggap ng reserbasyon
<60 taong gulang pataas> Vaccination voucher: Ipinadala na/ Pagtanggap ng reserbasyon: Kasalukuyang tumatanggap
<May kronikong kundisyong sakit> Vaccination voucher: Ipinadala na/ Pagtanggap ng reserbasyon: Kasalukuyang tumatanggap
<Tauhan ng pasilidad ng matatanda> Vaccination voucher: Ipinadala na/ Pagtanggap ng reserbasyon: Kasalukuyang tumatanggap
<50~59 taong gulang> Vaccination voucher: Ipinadala na/ Pagtanggap ng reserbasyon: Kasalukuyang tumatanggap
 <40~49 taong gulang> Vaccination voucher: Sunod na sisimulan ang pagpapadala mula Agosto 31(Martes)
<Buntis at kasamang nakatira ng nagbubuntis> Vaccination voucher: Sunod na sisimulan ang pagpapadala mula Agosto 31(Martes)
<12~39 taong gulang> Vaccination voucher: Tinakdang ipadala ito sa mga unang linggo ng Oktubre subalit mas pinaaga ang pagpapadala mula sa kalagitnaan ng Setyembre

Konsultasyon tungkol sa side-effects ng bakuna

Komunsulta sa pinagbakunahang Ospital o Ospital na laging pinupuntahan kapag may napansin na nakakabahalang bagay tulad ng sumusunod matapos magpabakuna.

Pamamaga at malalang pananakit ng bahaging tinurukan  Labis na Kapaguran
Pananakit ng ulo at katawan Panlalamig/Panginginig ng katawan  Lagnat
Maliban sa ospital,maaari din komunsulta sa pamamagitan ng pagtawag sa tanggapan sa ibaba.
Makakapagkonsulta sa 17 na dayuhang wika tulad ng Pilipino,Portuguese,English,Vietnamese,Chinese.

Shizuoka COVID-19 vaccine Side-effects and Reactions Consultation Services (Shizuoka-ken Shingata Corona Uirusu Wakuchin Sesshu Fukuhanno Sodan Madoguchi)

TEL:050-5445-2369 

Resepsyon:9am~10pm Araw-araw

Kapag may hinala ng pagkakahawa sa COVID-19 

Tumawag sa numero sa ibaba kung masama ang pakiramdam at may hinala ng COVID-19.
Makakapagkonsulta sa 19 na dayuhang wika tulad ng Tagalog,Portuguese,Spanish,English,Vietnamese,Chinese atbp.

COVID-19 Multilingual Consultation Hotline

TEL:0120-997-479  

Resepsyon:Araw-araw 24 oras

 

Paunawa ukol sa bakuna sa coronavirus(PDF:312KB)

Mga tagubilin para sa bakuna sa coronavirus(PDF:98KB)

Form ng paunang medikal na pagsusuri para sa bakuna sa coronavirus(PDF:71KB)

COVID-19 vaccine Couponng Bakuna・Katibayan ng Pagpapabakuna(PDF:112KB)

Paraan ng pagpapareserba mula sa reservation website(PDF:425KB)

Aplikasyon ng 60 taong gulang pababa at mayroong kronikong kundisyong medikal na unang mabibigyan ng bakuna
(PDF:105KB)

Sertipiko ng Pagbabakuna (vaccine passport)(PDF:44KB)

For inquiries, please call the number below.  

Japanese/ English/ Portuguese…Yaizu City Vaccine Call Center TEL:050-5491-1249 

Tagalog/Vietnamese/Chinese/Spanish/Myanmar/Indonesian/Korean/Nepalese/Sinhala/Thai/Mongolian/Khmer/French/German/Italian/Russian/Malay…Yaizu City Multilingual Consultation Services for Vaccines TEL:092-687-3126

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.