Unang Pahina > Ang mga makatatulong na impormasyon

Dito magsisimula ang orihinal na teksto

update:May 24, 2019

Ang mga makakatulong na impormasyon

 Serbisyo sa iba't ibang wika katulad ng emerhensya 119

① Pagtawag sa 119:
Ang himpilan ng bumbero ang unang sasagot sa ating tawag sa oras ng pangangailangan ng ambulansya o kapag may sunog. Tayo ay ikokonekta sa Sentro ng Interpreter kung nahihirapan tayo makipag-usap sa wikang hapon. Mag-uusap ang dayuhan na mismong tumawag, ang himpilan ng bumbero, at ang interpreter para mabigyan ng mabilis at tamang aksyon.

② Sa mismong lugar ng may sakuna:
Tatawagan ng tauhan ng ambulansya ang Sentro ng Interpreter sa lugar ng may sunog o emerhensya para mabigyan ng suporta ang dayuhan na nangangailangan ng tulong. Maaaring makuha ang tiyak na detalye at mabigyan ng sapat na aksyon.


【Wikang Banyaga na maaaring gamitin】Ingles, Portuguese, Spanish, Tagalog, Chinese, Korean, Vietnam, Indonesia, Nepal, Russian, Dutch, French, Italian, Malay, Thai

 

Smart Phone App. ukol sa Araw ng Basura (Gomi no Hi Joho Apuri)

May App. na maaaring makita sa Smart Phone at Tablet ang Araw ng pagtapon at klase ng Basura. Magtapon tayo ng basura sa tamang araw at tamang lugar.

Tagalog  http://www.city.yaizu.lg.jp/5374/jpta/

Matatawagan: Seksyon ukol sa Pangangasiwa ng mga Basura (Haiki Butsu Taisaku Ka)  054-662-0572

 
・PAARALAN NG WIKANG HAPON NA WALANG BAYAD (Muryo no Nihongo Kyoushitsu)(PDF:38KB)

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.