Unang Pahina

Dito magsisimula ang orihinal na teksto

update:March 23, 2023

Tagalog

Mensahe ng Punong-bayan ng Yaizu city (Disyembre 23, 2022)

Alang-alang sa lahat ng mamamayan ng Yaizu city (Punong-bayan ng Yaizu city, Disyembre 23, 2022)(PDF:42KB)

<Mahalagang Paalala> Sa Yaizu city, ang sumusunod na serbisyo ay maaaring gamitin sa loob ng mga araw simula  Disyembre 30,2022 hanggang Enero 3,2023.  

Dumadami ang taong nagkakasakit sa COVID-19 virus.

Mag-ingat po tayo.

1Maghugas ng mga kamay.

2Ang mask ay ating suotin ng wasto.

3Iwasan ang pagpupunta sa mga matataong lugar.

4Paminsan-minsan ay buksan ang bintana at padaluyin ang malinis na hangin.

Sa Yaizu city, ang sumusunod na serbisyo ay maaaring gamitin sa loob ng mga araw simula  Disyembre 30,2022 hanggang Enero 3,2023.  

Sa mga araw ng katapusan at umpisa ng taon,kapag nakabatid ng lagnat o sintomas ng trangkaso at may paghihinala ng COVID-19,mayroong mga serbisyo tulad ng mga sumusunod.

Taong hindi makakaintindi ng wikang Nihongo

Manyaring tumawag sa「COVID-19 Hotline sa Iba’t-ibang Wika」. Mayroong Interpreter.

「COVID-19 Hotline sa Iba’t-ibang Wika:Shingata Korona Uirusu Tagengo Sodan Hotline」

TEL:0120-997-479

Bukas   365 araw 24 oras

Ito ay walang bayad.

Wikang maaaring isalin ng Interpreter

English/Chinese(Mandarin)/Korean/Thai/Vietnamese/Indonesian/Tagalog/Nepali/Portuguese/Spanish/French/German/Italian/Russian/Malay/Myanmarese/Khmer/Mongolian/Sinhala

Taong makakaintindi ng wikang Nihongo

May pagpipilian paraan tulad ng 1.2.3.4..

1.Tawagan at komunsulta saTanggapan ng Konsultasyon ukol sa Lagnat atbp. :Hatsunetsuto Denwa Sodan Madoguchi.

Ito ang tatawagan ng taong mayroong sintomas ng trangkaso tulad ng lagnat at nababahala kung ang karamdaman ay sanhi ba ng COVID-19. Ang tagapangasiwang tao ang magbibigay sa iyo ng ilang payo sa pamamagitan ng tawag.

Walang Interpreter. Makisuyo sa taong makakaintindi ng Nihongo upang tawagan ito.

【Panahon】 

Disyembre 30,2022(Biyernes)~Enero 3,2023(Martes)

【Oras】 

8:00am~3:00pm

【Matatawagan】 

Tanggapan ng Konsultasyon ukol sa Lagnat atbp. :Hatsunetsuto Denwa Sodan Madoguchi

TEL:054-627-4111

2.Tawagan angSentro ng Pagamutan ng Espesyalista sa Lagnat:Hatsunetsu Senmon Shinryo Sentaat magpareserba. Pagkatapos,magpunta sa Sentro ng Pangkalusugang Pag-aalaga:Hoken Senta.

Ang taong magaan lamang ang sintomas tulad ng lagnat at iba pa ay maaaring sumangguni.

【Panahon】

Disyembre 30,2022(Biyernes)~Enero 3,2023(Martes)

【Oras ng Pagtanggap】 

8:00am ~ 3:00pm

【Lokasyon】

Sentro ng Pangkalusugang Pag-aalaga ng Yaizu city (Yaizu-shi Hoken Center)

(Yaizu-shi Higashikogawa 1 chome 8-1)

【Gastusin】

Bayaran ang ordinaryong halaga na binabayaran sa Ospital.

【Bagay na Dadalhin】

  • Kard ng Seguro sa Kalusugan:Kenko Hokensho
  • Kard ng Benepisyaryo sa Gastusin:Jukyushasho
  • (Tulad ng Kard ng Benepisyaryo sa Gastusin sa Mediko ng mga Bata:Kodomo Iryohi Jyukyushasho atbp.)
  • Medication record Handbook:Okusuri Techo at iba pa

【Reserbasyon・Matatawagan】

「Sentro ng Pagamutan ng Espesyalista sa Lagnat:Hatsunetsu Senmon Shinryo Senta

TEL:054-627-4111

Babala!!>

Ang sumusunod na tao ay hindi karapat-dapat magpunta saSentro ng Pagamutan ng Espesyalista sa Lagnat:Hatsunetsu Senmon Shinryo Sentakundi kailangan sumangguni sa mga「Holiday on-duty doctor:Kyujitsu Toban-i」at iba pa.

  • Taong may ibang sintomas bukod sa lagnat mula sa ordinaryong trangkaso(Biglaan nagkakaroon ng pulang pantal-pantal sa balat / Tagulabay atbp.)
  • Taong nagpatuloy ng higit isang linggo ang sintomas tulad ng lagnat at iba pa
  • Taong matanda at may kronikong kundisyong medikal,
  • Taong nagpatingin sa ibang Ospital dahil sa kasalukuyang karamdaman/sintomas

3.Magpunta saEsklusibong Pagtanggap ng Out-patients na may Lagnat:Hatsunetsu Senmon Gairai.

Bago magpunta,kinakailangan muna tumawag.

Disyembre 29

Shinohara Iin TEL:054-628-3070

Disyembre 30

Hatakeyama Iin  TEL:054-621-5971

Disyembre 31

Community Hospital Koga Byoin   TEL:054-628-5500

Sakurai Iin(PM lang)TEL:054-622-0122

Enero 1

Itaya clinic(AM lang)TEL:054-621-5200

Community Hospital Koga Byoin TEL:054-628-5500

Enero 3

Community Hospital Koga Byoin TEL:054-628-5500

Maliban sa Esklusibong Pagtanggap ng Out-patients na may Lagnat:Hatsunetsu Senmon Gairai,mayroon din mga Holiday on-duty doctor:Kyujitsu Toban-i at iba pa.

4.Kusang suriin ang sarili gamit ang Anti-gen Qualitative Test Kit.

Ang taong nabilang sa(A)~(F)ay maaaring tumanggap ng Anti-gen Qualitative Test Kit. Ito ay walang bayad.

(A) Mayroong magaan na sintomas ng ordinaryong trangkaso tulad ng lagnat atbp.

(B) Junior High School student hanggang sa may edad 64 taong gulang pababa

(C) Maaaring magpagaling sa loob ng tahanan kahit hindi magpunta sa Ospital

(D) Isang mamamayan na naninirahan sa Yaizu city

(E) Hindi nagdadalang tao/buntis

(F) Walang kronikong kundisyong medikal

Sa mga kailangan ng kit,magpareserba lamang sa pamamagitan ng tawag.

Walang Interpreter. Magsama ng taong nakakaintindi ng wikang Nihongo.

【Panahon】

Disyembre 30,2022(Biyernes)~Enero 3,2023(Martes)

【Oras ng Pagtanggap】

8:30am~12:00pm / 1:00pm~4:00pm

【Paraan upang makatanggap ng Kit】

Maaaring makuha ang kit sa paradahan ng Sentro ng Pangkalusugang Pag-aalaga:Hoken Senta ng hindi bumababa mula sa sariling sasakyan.

【Aplikasyon・Matatawagan】

TEL:054-627-4112

Tungkol sa bakuna sa coronavirus

Paalala para sa lahat ng magulang ukol sa COVID-19 vaccine ng batang nasa 5-11 taong gulang(PDF:156KB)

Paalala ukol sa Pagbabakuna ng COVID-19 vaccine (1-3 dosis)<Sa magulang ng mga batang 6 na buwan - 4 taong gulang>(PDF:80KB)

Paalala ukol sa dagdag na Pagbabakuna mabisang panguntra sa Omicron variant(PDF:94KB)

Paalala ukol Dagdag na Pagbabakuna (Sa magulang ng mga batang 5-11 taong gulang)(PDF:76KB)

Patungkol sa Dagdag na Pagbabakuna (COVID-19 vaccine Pang-apat na dosis)(PDF:68KB)

Mga tagubilin para sa bakuna sa COVID-19 para sa tagapangalaga ng batang nasa 5-11 taong gulang(PDF:59KB)

Patungkol sa Dagdag na Pagbabakuna (COVID-19 vaccine Pangatlong dosis)(PDF:233KB)

Konsultasyon tungkol sa side-effects ng bakuna

Komunsulta sa pinagbakunahang Ospital o Ospital na laging pinupuntahan kapag may napansin na nakakabahalang bagay tulad ng sumusunod matapos magpabakuna.

Pamamaga at malalang pananakit ng bahaging tinurukan  Labis na Kapaguran
Pananakit ng ulo at katawan Panlalamig/Panginginig ng katawan  Lagnat
Maliban sa ospital,maaari din komunsulta sa pamamagitan ng pagtawag sa tanggapan sa ibaba.
Makakapagkonsulta sa 17 na dayuhang wika tulad ng Pilipino,Portuguese,English,Vietnamese,Chinese.

Shizuoka COVID-19 vaccine Side-effects and Reactions Consultation Services (Shizuoka-ken Shingata Corona Uirusu Wakuchin Sesshu Fukuhanno Sodan Madoguchi)

TEL:050-5445-2369 

Resepsyon:9:00am~10:00pm Araw-araw

Kapag may hinala ng pagkakahawa sa COVID-19 

Tumawag sa numero sa ibaba kung masama ang pakiramdam at may hinala ng COVID-19.
Makakapagkonsulta sa 19 na dayuhang wika tulad ng Tagalog,Portuguese,Spanish,English,Vietnamese,Chinese atbp.

COVID-19 Multilingual Consultation Hotline

TEL:0120-997-479  

Resepsyon:Araw-araw 24 oras

Paunawa ukol sa bakuna sa coronavirus(PDF:312KB)

Mga tagubilin para sa bakuna sa coronavirus(PDF:98KB)

Form ng paunang medikal na pagsusuri para sa bakuna sa coronavirus(PDF:71KB)

COVID-19 vaccine Couponng Bakuna・Katibayan ng Pagpapabakuna(PDF:112KB)

Paraan ng pagpapareserba mula sa reservation website(PDF:425KB)

Aplikasyon ng 60 taong gulang pababa at mayroong kronikong kundisyong medikal na unang mabibigyan ng bakuna
(PDF:105KB)

Sertipiko ng Pagbabakuna (vaccine passport)(PDF:44KB)

For inquiries, please call the number below.  

Japanese/ English/ Portuguese…Yaizu City Vaccine Call Center TEL:050-5491-1249 

Tagalog/Vietnamese/Chinese/Spanish/Myanmar/Indonesian/Korean/Nepalese/Sinhala/Thai/Mongolian/Khmer/French/German/Italian/Russian/Malay…Yaizu City Multilingual Consultation Services for Vaccines TEL:092-687-3126

Maligayang Pagdating sa Siyudad ng Yaizu

Ang Pagtira sa Siyudad ng Yaizu

Mga Balita ukol Siyudad ng Yaizu

Aplikasyon ng Mynapoint(PDF:45KB)

Mensahe mula sa Alkalde ukol sa pagpapahaba ng pagpapatupad ng pangunahing hakbang upang mapigilan ang pagkalat: Man-en Boshito Juten Sochi.(PDF:97KB)

Mensahe mula sa Punong-bayan matapos pahabain ang panahon ng pagpapatupad ng Man-en Boshito Juten Sochi(PDF:97KB)

Paalala tungkol sa New Coronavirus(PDF:124KB)

 Ukol sa koresponde para sa bagong Corona Virus(PDF:36KB)

Paalala tungkol sa New Coronavirus (20200312)

Paalala tungkol sa New Coronavirus(PDF:32KB) (20200417)

Ito ay mula sa mensahe ng Punong-bayan ng Yaizu city noong Nobyembre 11,2020(PDF:130KB)

GABAY SA PAMUMUHAY SA LUNGSOD NG YAIZU PARA SA MGA DAYUHAN(PDF:1,273KB)

Mensahe ng Punong-bayan (Bahagi ng inilabas na mensahe noong Mayo 15, 2021) (PDF:43KB)

 Ang mga makakatulong na impormasyon

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.