Unang Pahina > Mga Balita ukol Siyudad ng Yaizu

Dito magsisimula ang orihinal na teksto

update:May 24, 2019

Mga Balita ukol sa Siyudad ng Yaizu

 Konsultasyon para sa mga Dayuhan

Seksiyon sa Pakikipagtulungan ng Mamamayan (SHIMIN KYODOKA) Tel : 054-626-2191
Kung may problema ukol sa pag-kakaiba ng kultura at pag-kakaiba ng wikain. Tumutulong kami sa lahat ng dayuhan para maging maayos ang pamumuhay sa Siyudad ng Yaizu.
● Mayroong English, Spanish, Portuguese, Tagalog at Bisaya na Interpreter.

Pahayagan ng Siyudad

Ang pahayagan ng siyudad ay tinatawag na "KOHO YAIZU",at pinamahagi kasabay ng dyaryo sa unang araw ng buwan. 
Para sa karagdagang kaalaman sa "KOHO YAIZU" tumawag sa:
 Seksiyon ng Publikong Impormasyon (Koho Kocho Ka) Tel : 054-626-2145
Mayroong Portuguese, Spanish,Tagalog at Bisaya na bersiyon ang "KOHO YAIZU"
sa Munisipyo at Publikong Pamahalaan.

 Para sa wikang banyaga na bersiyon ng "Koho Yaizu", tumawag sa:

 Seksiyon sa Pakikipagtulungan sa Mamamayan (Shimin kyodoka) TEL:054-626-2191

Tagalog:https://www.city.yaizu.lg.jp/g01-006/009.html