Permirong Panid > Mga makatabang nga impormasyon

Diri magsugod ang orihinal nga teksto

update:May 24, 2019

Mga makatabang nga impormasyon

Mga Serbisyong interpretero sa nga lain-laing linguahe pareho nalang sa pagbalita sa emergency call 119 ug lain pa

1. Kung motawag sa Emerhensya 119 :
Kung nanginahanglan ug ambulansiya o may sunog, tawag ug 119, ang departamento sa bumbero ang una nga moresponde. kung  dili magkasinabot ug Hinapon, tawgon nila ang Interpretero. Dayon, mag-isturya  ang langyaw nga nagtawag, departamento sa bumbero ug ang tighubad aron dali ug husto ang aksyon.
2. Mismo sa lugar sa nahitaboan:
Kung anaa sa lugar sa sunog ug emerhensiya,ang departamento sa bumbero motawag sa Interpreter pinaagi sa selpon, para ma suportaan ang langyaw nga nanginahanglan ug tabang, para makuha ang detalye sa paghimo ug aksyon.

【Mga Linguahi】English、Portuguese、Spanish、Tagalog、Chinese、Korean、Vietnamese、Indonesian、Nepalese、Russian、German、French、Italian, Malay, Thai

 

Smartphone app bahin sa paglabay sa basura(GOMI NO HI JOHO APURI)

Adunay smartphone app na makahatag ug dungag na impormasyon sa saktong paglabay sa laing-laing klase nga basura gamit ang tablet o smartphone. Smartphone app gikan sa mga Asosasyong Residente sa lungsod sa Yaizu (Shinai Kaku Jichikai). Pwede nato gamiton ang app para mas sayon icheck ang paglain sa mga basura. Palihug ug labay sa inyong basura sa saktong adlaw ug pamaagi.
 

Bisaya http://www.city.yaizu.lg.jp/5374/jpbi/

Tawganan: Seksyon sa Paglabay sa Basura
(Haikibutsu Taisaku-ka) 054-662-0572

 

ESKWELAHAN SA PULONG NGA HAPON  NGA WALAY BAYAD(Muryo no Nihongo Kyoushitsu)(PDF:42KB)

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.