Permirong Panid > Pahibalo mahitungod sa Siyudad sa Yaizu

Diri magsugod ang orihinal nga teksto

update:May 24, 2019

Pahibalo mahitungod sa Siyudad sa Yaizu

Konsultasyon para sa mnga Langyaw

Seksiyon sa Kolaborasyon sa mnga Lungsoranon (Shimin kyodoka) Tel : 054-626-2191
Kung adunay problema bahin sa kalahian sa kulture ug mga butang nga wala sa Hinapon ,motabang kami sa mga langyan aron mahimong komportable ang paningabuhi sa Siyudad sa Yaizu. Motabang kami sa mga langyaw aron mahimong komportable ang panginabuhi sa Siyudad sa Yaizu.
Adunay English, Spanish, Portuguese, Tagalog ug Bisaya nga Interpreter.

Dyaryo sa Impormasyon sa Siyudad sa Yaizu

Ang mantalaan sa siyudad ang ginatawag nga "KOHO YAIZU",ug gipanghatag kani sa permirong adlaw sa bulan.
Alang sa dugang impormasyon sa "KOHO YAIZU" tawag sa:
 Seksiyon sa Publiko nga Impormasyon (Koho Kouchou Ka) Tel : 054-626-2145
Dugang pa,pwede ninyo mabasa sulod sa Munisipyo ug Publikong Sentro sa Komunidad ang 「Koho Yaizu」(Bersiyon sa pinili nga kolum) nga gihubad sa Portuguese,Spanish,Tagalog ug Bisaya. 

 Para sa langyaw nga bersiyon sa "Koho Yaizu", tawag sa:

 Seksiyon sa Kolaborasyon sa mnga Lungsoranon(Shimin kyoudouka)TEL:054-626-2191

Bisaya:https://www.city.yaizu.lg.jp/g01-006/010.html